Site Sözleşmesi

Gebe.com’u kullanmadan ya da üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. Sözleşmenin tüm maddelerini okumadan ve açık iradenizle kabul edip onaylamadan önce Gebe.com’u kullanmayınız veya üye olmayınız.

Gebe.com’a yeni üye oluyorsanız, aşağıdaki sözleşmede yer alan maddelerin hepsini açık iradenizle ve istisnasız bir şekilde kabul etmektesiniz.

Bu metin yönetimce, Gebe.com üzerinde yer verilmek suretiyle, Gebe.com’u kullanan herkesin erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Tanımlar:

Gebe.com:www.gebe.comana alan adından ve bu alana bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan içeriklerin tamamı.

Yönetim: Gebe.com’un yaratıcısı, fikri ve sınai mülkiyet hakkının tek sahibi ve yetkilisi olan Manivon Medya ve Ticaret Anonim Şirketi.

Kullanıcı: Üyeliği olmamasına rağmen Gebe.com’a herhangi bir şekilde erişen ve ziyaret eden kişiler ‘kullanıcı’ adı ile anılacaktır.

Üye: Üyelik Sözleşmesi’ni açık iradesiyle onaylayarak Gebe.com üzerinde yeni üyelik oluşturan ya da sağlanan bağlantılar aracılığıyla diğer sosyal medya platformlarından veya ilgili olabilecek her türlü bağlantı yolu ile Gebe.com’a kayıt yaptıran, Gebe.com’a sadece üye olanların yapabileceği işlemleri gerçekleştirebilme hakkı elde edilen kişiler ‘üye’ adı ile anılacaktır.

İçerik: Gebe.com’dan erişimi mümkün olan her türlü bilgi, metin, resim, yazı, video, rakam ve benzeri görsel-işitsel imge ve işaretler ile diğer türdeki bilgilerin bütününü kapsamaktadır.

İçerik Sağlayıcı: Gebe.com dâhilindeki içerikleri yükleyen ya da sunan üye olsun veya olması kişi, kurum ve kuruluşlardır. Yönetimin, içerik sağlayıcıların içerikleri nedeniyle cezai veya hukuki hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. Genel Hükümler
  1. Bu Üyelik Sözleşmesi; www.gebe.cominternet sitesinin yaratıcısı, sahibi ve Gebe.com’un her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahibi ve tek yöneticisi olan Manivon Medya ve Ticaret Anonim Şirketi (metinde yönetim olarak anılacak.) ile Gebe.com’un içeriğinden faydalanmak isteyen kişi (üye veya kullanıcı ismi ile anılacak) arasında geçerli olup, Gebe.com’u kullanmak için geçerli olan tüm hüküm ve şartları belirlemektedir.
   Tanımlar maddesinde bahsedilen erişim veya ziyaret, kullanıcılar tarafından gerçekleştirildiği andan itibaren, kullanıcıların bu sözleşmeyi ve bağlı diğer tüm bildirimleri açık iradesiyle onayladıkları kabul edilmektedir.
   Gebe.com’a üye olanlar ise bu sözleşmeyi kabul etmekle birlikte, sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını ve sözleşmenin kendileri için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler.
   Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca yönetime aittir. Üyelik başvuruları, yönetim tarafından değerlendirilecek olup, yönetim herhangi bir gerekçe göstermeksizin üyelik talebini geri çevirme hakkına sahiptir. Gebe.com yönetimi, onaylanmayan veya kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkına sahiptir. Yönetim, bir üyeye üye olduktan sonra geçici veya sürekli olarak hiçbir neden göstermeden hizmet vermeyi kesme hakkına sahiptir. Üyeler bu duruma karşı çıkamazlar, bu durumdan kaynaklandığını ileri sürdükleri tazminat talebinde bulunamazlar.
   Gebe.com üyeliği kişiseldir. Başkasına devredilemez, ödünç verilemez. Böyle girişimler nedeniyle ortaya çıkabilecek problemlerden Gebe.com sorumlu değildir.
   Gebe.com’a üye olurken kaydedilen e-posta adresi üyeye ait ve aktif olmak zorundadır. Sisteme giriş için ve üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınmaktadır ve bu adres kullanılmaktadır. Gebe.com, kaydedilen e-posta adresinin doğru olduğunu öngörerek hareket eder. Yanlış beyan edilen e-posta adreslerinden dolayı oluşan hatalardan Gebe.com sorumlu tutulamaz.
   Gebe.com’da her üye, e-posta adresi kullanmaktadır ve her e-posta adresi yalnızca bir kez kullanılır. Üye olan tüm kişiler, kullanıcı adı ve şifresini korumak ile yükümlüdür. Oluşabilecek kusurlardan Gebe.com sorumlu değildir. Gebe.com’a üye olurken seçilen şifre, yalnızca o üye tarafından bilinir. Şifrenin seçimi ve korunma sorumluluğu, o üyededir. Gebe.com şifreden doğacak problemlerden sorumlu tutulamaz.
   Üyeler, kendisine ait şifre ve kullanıcı adı bilgilerini korumak ile yükümlüdür. Üyeler, bu kişisel bilgilerini üçüncü şahıslara açıklayamaz, kullanımına sunamaz. Aynı zamanda üyeler, kendilerine ait olan bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse, durumu derhal yönetime bildirmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. Yönetim, izinsiz kullanımı engellemek için üyenin Gebe.com’a erişimini engelleme, üyeliğini sona erdirme hakkına her zaman sahiptir.
   Üyeler, hesaplarının her türlü yetkisiz kullanımını ya da güvenlik ihlalini derhal yönetime bildirmeyi peşinen kabul etmektedir. Üyelerin hesap bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamaması nedeni ile üçüncü bir şahsın üyenin kimliğini, e-postasını, şifre veya hesabınızı kullanması sebebiyle yönetimin veya Gebe.com.un başka bir kullanıcısı veya ğyesinin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulması söz konusu olabilir. Üye, kendi kusuru sebebiyle üçüncü kişinin veya Gebe.com’un bu nedenle zarara uğraması halinde, bu zararı tazmin edeceğini kabul etmektedir. 

1.10Üyeleri başka birinin e-postasını, hesabını veya şifresini, söz konusu hesap, e-posta ve şifre sahibinin açık izni ve onayı olmadan kullanamaz. Yöntemi, üyelerin bu yükümlülüklere uymaması nedeniyle oluşabilecek hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu değildir. Herhangi bir zarar veya kayıp olması halinde üyenin sorumluluğunuza gidilebilecektir.

1.11Gebe.com, üyelerinden gelen Gebe.com deneyimleriyle ile ilgili başarı hikâyelerini ve bu hikâyelere ilişkin varsa fotoğraflar da dahil olmak üzere, her türden içeriği dijital ortamında ve yazılı tanıtım malzemelerinde her şekilde kullanabilir.

1.12Üyelerin sisteme girdiği içerikleri değiştirme veya silme hakları bulunmamaktadır. Üyeler, kendi oluşturduğu içeriği değiştiremez, silemez veya düzenleyemezler.

1.13Gebe.com’a üye olan kişiler gerçek doğum tarihini girmek suretiyle 18 ( on sekiz) yaşını doldurduklarını taahhüt eder. Yanlış bilgi verildiği tespit edilirse, üyelik sonlandırılır. Bu veya benzeri bilgilerin yanıltıcı, eksik veya yanlış verilmesi halinde, tüm sorumluluk o üyeye aittir.

1.14Yarışmalar, promosyonlar ve diğer benzer özellikler dahil olmak üzere mal veya hizmet alımına, reklamlara ve Gebe.com’un belli kısımlarının ya da özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir. Söz konusu kuralların tamamı, bu referansla işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir parçası haline gelir. Üyeler, söz konusu servis ya da özelliği kullanmak için yeterli yaşta olduklarının beyan edilmesi dahil olmak üzere, sçz konusu ek kurallarının hepsine eksiksiz bir şekilde uymayı kabul ederler. 

1.15Üyeler ve Kullanıcılar, Gebe.com’a girdikleri, sundukları, ekledikleri, paylaştıkları ve de Gebe.com üzerinde ya da resmi sosyal medya hesaplarında görüntülenebilen yazı, link, bağlantı, resim, video, soru, cevap vb. her türen içeriğin görüntülenmesi, kullanılması veya uygulanması ile ilgili oluşabilecek hukuka aykırılık ihlalleri ya da doğrudan/dolaylı zararlar çerçevesinde olmak üzere Gebe.com çalışanlarından ve yönetimden her ne nam ve suretle olursa olsun, herhangi bir hak, alacak, tazminat ya da bedel etme hakları olmadığını beyan ve taahhüt ederler.

1.16Sözleşmeye aykırılık hallerinde Gebe.com yönetiminin, her türlü maddi ve manevi zararlarının tazminini talep etme hakkı her zaman ve her durumda saklıdır.

1.17Bu sözleşme, Gebe.com’un herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur.

2. KARŞILIKLI HAK VE SORUMLULUKLAR

2.1Üyeler ve kullanıcılar, Gebe.com üzerinde yapacakları tüm işlemlerde ve erişimlerde, başta T.C mevzuatında olmak üzere Gebe.com’a eriştikleri ülkede yürürlükte olan mevzuata riayet edeceklerini ve ilgili mevzuatın düzenlenmiş olduğu tüm ilgili sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan ederler.

2.2Üyeler, yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediğini veya bilebilecek durumda olmadığını iddia edemez. 

2.3Yönetimin Gebe.com’da yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen Gebe.com’a veya sistemin üzerinde bulunduğu bilişim sistemlerine üye tarafından herhangi bir şekilde girilen bir bilgi veya veri sebebi ile hukuki ve cezai sorumlulukla karşılaşması halinde, üyeye rücu hakkı saklıdır.

2.4Gebe.com yönetimi, gerekli gördüğü hallerde hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir ya da tamamen durdurabilir. Bu konuda yönetimin üyelere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.5Gebe.com yönetimi, internet sitesinde sunduğu hizmetler kapsamında hiçbir üyesine belirli bir amaca uygunluk, güncelleme, kesintisiz devamlılık, doğruluk, hatasızlık,işlevsellik dahil açık ya da zımmi hiçbir garanti vermemektedir.

2.6Gebe.com yönetimi, dilediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin ya da ihbarda bulunmaksızın üyenin üyeliğini geçici ya da sürekli olarak yasaklayabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

2.7Sözleşme, Gebe.com’da sunulan hizmetin, yönetim tarafından sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona ermektedir.  Yönetim işini, ticari ortaklığını ya da Gebe.com alan adını da değiştirmeye ve aynı faaliyetlerini başka alan adı üzerinden yürütmeye yetkilidir. Bu yönde değişiklik olmasının, bu sözleşmeye etkisi olmayacaktır.

2.8Üyeler ve kullanıcılar, Gebe.com’u kullanırken bu sözleşme hükümleriyle birlikte, yürürlükte olan geçerli mevzuatın tamamına uygun darranmayı, aksi halde tüm cezai ve hukuki yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerinden sorumlu olacaklarını, yönetimin hiçbir şekil ve surette sorumlu tutulmayacaklarını, yönetimin üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendilerine rücu edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2.9Üye, Gebe.com yönetimi tarafından belirlenen ve Gebe.com’da duyurulan kurallar ve duyurular dahilinde Gebe.com hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhür eder. Yönetim, Gebe.com’da dilediği zaman, Gebe.com’da duyurularını ve bildirimlerini yapmak suretiyle, değişiklik yapma hakkına sahiptir. Herhangi bir değişiklik durumunda, üyeler kazanılmış hak iddiasında bulunamaz. Yönetimin değişiklik durumlarında bir sorumluluğu olmayacaktır. Üye, bu durumu peşinen kabul eder ve Gebe.com’a bu şartlar kapsamında üye olur.

2.10Gebe.com dahilinde üçüncü kişiler veya üyeler tarafından sağlanan içeriklerden dolayı yönetimin, işbirliği içinde bulunabileceği veya reklam aldığı kurumların, yönetim çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.11Yönetim, üyeler ve içerik sağlayıcılar tarafından Gebe.com üzerinden yüklenen ya da sağlanan içeriklerin hukuka uygunluğunu ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü değildir. Yönetim ve yönetim çalışanları, Gebe.com’a yüklenen/sunulan içeriklerin güvenli, hukuka uygun ve doğru olduğunu garanti ve taahhüt etmez. Üyelerin ve kullanıcıların Gebe.com’daki eylem ve işleminde cezai ve hukuki sorumluluk bizzat ilgili üye veya kullanıcıya aittir.

2.12Her üye ve kullanıcı, Gebe.com’da yönetimin ve üçüncü kişilerin, kişilik haklarına tecavüz eden ya da saldırı niteliği haiz olabilen fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, şahsi veya ticari itibarını sarsacak eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.13Yönetim, Gebe.com dahilinde sunulan her içeriği her zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Yönetim, bu yetkisini kimseye önceden ya da sonradan bildirimde bulunmaksızın, dilediği biçim v şartta kullanabilir.

2.14Yönetim ve Gebe.com, 5651 sayılı Kanun ve bağlı olduğu ilgili yönetmelikler uyarınca bir yer sağlayıcısıdır. Yönetim, 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, yer sağlayıcıların Gebe.com üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin, ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki verileri, yasal süresi içinde saklayabilir, kayıt altına alabilir.

2.15Yönetim, Gebe.com üzerinden üyeler, kullanıcılar veya içerik sağlayıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri kullanabilir, paylaşabilir, saklayabilir, işleyebilir ya da ifşa edebilir.

2.16Gebe.com üzerinden görüntülenen / erişilen içeriklere veya veri tabanlarına, üçüncü kişilerin yalnızca ilgili içerikleri normal şekilde görüntülemesi amacıyla ve yönetimin yazılı izin verdiği çerçevede erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışındaki tüm erişimler görüntülenen içeriği elde etmek amacıyla yoğun şekilde Gebe.com’dan bilgi çekmek de dahil olmak üzere hukuka aykırı olup, yönetimin dava ve takip hakları, bu gibi durumlar için her zaman saklıdır.

2.17Gebe.com üzerinden görüntülenen veya erişilen her türlü içeriğin, yönetimin yazılı rızası olmadan üçüncü şahıslarla Gebe.com dışında, başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda görüntülenemez. Aksi durumlar ve haller, hukuka aykırı kullanım teşkile edecektir.

2.18Gebe.com üzerinden görüntülenen veya erişilen sayfalarda yer alabilecek olan kişisel veriler ve aksi belirtilmediği takdirde kullanıcıların ve üyelerin kişisel bilgileri, yönetimin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Yönetim, yasalar öngördüğü halde, yasal merci ve makamların kararları üzerine yürürlükte bulunan yasalar kapsamında kalmak şartı ile, ilgili kararın çerçevesinde olmak üzere Üyeler, Kullanıcılar ve sair İçerik Sağlayıcılar ile ilgili talep edilen bilgileri, konuyla ilgili makam ve mercilere verebilir.

3. YASAL ÇEKİNCELER

3.1Üyeler arasındaki iletişimlerde, mesaj gönderimlerinde hukuka aykırı davranışlarda bulunmak yasaktır. Hukuka aykırı davranış gösteren üyenin üyeliği, yönetim tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu iletişimden ötürü oluşan her türlü hukuka aykırı durumdan doğan sorumluluk, yalnızca o üye veya kullanıcıya aittir. Yönetimin, üyelerin ve üçüncü kişilerin bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her türlü doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararın tazminini talep etme hakkı saklıdır.

3.2Üyeler ve kullanıcılar, Gebe.com kapsamındaki hizmetleri hukuka uygun şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Üyeler ve kullanıcılar, Gebe.com kapsamındaki hizmetleri kullanırken yapacakları her eylem ve işlemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumludur. Üyeler ve kullanıcılar, Gebe.com’da yer alan içerikleri ve diğer tüm materyalleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işlemeyeceğini, dağıtlamayacağını, gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla yönetim ile doğrudan ya da dolaylı olarak rekabete gitmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Belirtilen bu sınırlamaları ihlal eden üyelere ve kullanıcılara devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü kişiler tarafından yöneltilen her türlü hukuki ve cezai yaptırımdan bizzat o üye sorumludur. Yönetimin, bu kapsamda söz konusu içerikten dolayı hiçbir hukuki veya sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3Üyeler ve kullanıcılar, internet vb. kanallar üzerinden buldukları ve kendilerine ait olmayan her türlü fotoğraf, resim, yazı ya da geçerli bir lisansla ilgili telif haklarına sahip olmadıkları içerikleri Gebe.com’da ve Gebe.com’a ait platformlarda kullanamaz.

3.4Üye verilerinin, yönetimin ihmali olmaksızın yetkisi olmayan kişilerce okunmasından dolayı oluşabilecek zararlardan Gebe.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.5Teknik aksaklıklar nedeniyle Gebe.com’a erişimde hata veya kesintiler olabilir. Hizmetin bu şekilde aksamasında Gebe.com ve yönetim sorumlu tutulamaz.

3.6Gebe.com ve yönetim, her türlü iletişim ağı, servis sağlayıcıları, çevrimiçi sistemler, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları ile ilgili sorun ve başarısızlıklardan, internet trafiğindeki tıkanıklıktan veya kullanıcılara, üyelere ya da herhangi bir üçüncü şahsa zarar verebilecek yazılımlar yüklemek gibi teknik konulardan ortaya çıkan aksaklıklardan asla sorumlu tutulamaz.

3.7Gebe.com, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir üyesinin veya kullanıcısının davranışlarından sorumlu tutulamaz. Hiçbir koşulda, Gebe.com’un içeriği, kullanımı, ister çevrimiçi ister çevrimdışı konumda olsun, üyeler arasındaki iletişim ya da etkileşimden ortaya çıkan hasar, kayıp, zarar, ölüm ve sair de dahil olmak üzere, hiçbir sonuçtan sorumlu değildir.

3.8Sözleşmenin üye tarafından kabul edildiği tarihte ön görülemeyen veya var olmayan, tarafların kontrolleri dışında gelişip doğmasıyla taraflardan biri veya her ikisinin birden sözleşme gereği yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen veya kısmen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsız duruma getiren haller, zorlayıcı neden olarak kabul edilecektir. (deprem, savaş, arıza vb.)

3.9Gebe.com, zorlayıcı sebepler durumunda, üyelerine durumu bildirir. Bu türden mücbir sebebin devam etmesi esnasında, Gebe.com’un edinimlerini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğu söz konusu dahi olamaz. Hukuken zorlayıcı sebep sayılan tüm hallerde yönetim, kullanım koşullarından doğan yükümlülüklerinden geç ifa etme ya da etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlarda yönetimin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

3.103.16 maddesinde yer alan zorlayıcı sebep durumu 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkı bulunur.

3.11Görüş, yorum, fotoğraf, video ve diğer iletiler ile her türden sair içerik, bu üyelik sözleşmesine ve Gebe.com üzerinde herhangi bir şekilde iletilen tüm bilgilendirme ve belgelerin tamamına uygun olarak sunulduğu takdirde, Gebe.com’a kabul edilir. Üyelerin ve kullanıcıların yayınladığı yorum veya içerik aldatıcı olabilir. Bu sebeple tüm üyeler ve kullanıcıların dikkatli ve de sağduyulu davranması gerekir. Yorum ve benzeri alanlarda kişisel bilgi vermemek, üyelerin şahsi sorumluluğundadır.

3.12Gebe.com, bağlantı vediği ya da banner tanıtımı yaptığı diğer sitelerin ya da uygulamalarından içeriklerinden hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

3.13Üyeler veya kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıktan doğan herhangi bir maddi veya manevi zarardan Gebe.com ve yönetim sorumlu değildir. Yönetim, bu ve benzeri durumları tespit ettiğinde, herhangi bir bildirim yapmaksızın üyeliği iptal edebilir veya erişimini kısıtlayabilir.

3.14Üyeler ve kullanıcılar Gebe.com’u kullanırken suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel veya ulusal yasalara veya uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir olay/durum oluşturan ya da bu durumları teşvik eden, her türlü yasa dışı tehdit, hakaret içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı içerik yayınlayamaz, yükleyemez, bunları Gebe.com içerisinde iletemez.

3.15Üyeler ve kullanıcılar, üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını veya yayın haklarını çiğneyen, ticari marka hakları, telif hakları ya da başka mülkiyet hakları tarafından korunan ve bu sınıflara giren malzemelerden uyarlanan bilgi yazılım veya başka bir malzemeyi haklarını elinde tutan kişiden veya sahibinden izin almadan Gebe.com’da iletemez, yayınlayamaz, paylaşamaz. Üyeler ve kullanıcılar, haksız rekabet hükümlerine aykırı hareketlerinden kendileri sorumludur. Gebe.com ve yönetim, bu gibi durumlardan hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

3.16Gebe.com, doğrudan sistemde bulunan üyelere ya da onların e-posta adreslerine, reklam ya da ticari amaçlı istek dışı mesaj gönderilmesi, üyelerin bu amaçla başka bir internet sitesine yönlendirilmesi ve Gebe.com’da var olan veya ileride oluşturulabilecek interaktif alanların bu şekilde yetki ve kanun dışında kullanılması gibi durumalrda, hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Herhangi bir içerikten sadece içeriği gönderen kişi sorumludur. Gerek yönetim gerekse Gebe.com sorumlu tutulamaz.

3.17Üyeler ve kullanıcılar, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir yazılım, malzeme ya da bilgi yayınlayamaz, iletemez. Üyeler ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcılardan herhangi bir ürün alma veya onlara herhangi bir ürün satma gibi talepte bulunamaz. Bu gibi durumların tespit edilmesi durumunda, ilgili kişilerin üyelikleri kalıcı veya geçici olarak iptal edilebilir. Gebe.com ve yönetim, bu gibi durumlardan kaynaklanan her türlü zararı, ilgili üyeden talep etme hakkını saklı tutar.

3.18Gebe.com’da bulunan bütün resimli, yazılı, sesli, grafik içerek veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin, kopyalamak suretiyle kişisel veya kurumsal sayfalarda yayınlanması, pazarlanması kesinlikle yasaktır. Kişisel ve kurumsal sayfalarda bu materyallerimizin kullanılması durumunda, mutlaka alıntı yapıldığını ve kurumumuzun izin verdiğini açıkça belirten bir alan eklenmesi zorunludur. Aksi durumda, doğabilecek kanuni ihtilaflarda Gebe.com hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.19Yönetim, Gebe.com dahilinde üyelerinin kişisel verilerini gizli tutmak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Kullanıcılar ve üyeler, yönetim tarafından alınan önlemlere rağmen Gebe.com’a yapılan herhangi bir iç veya dış saldırı sonucu kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi halinde, Gebe.com’un ve yönetimin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşin bir şekilde kabul etmekte ve bu nedenlerle oluşabilecek doğrudan/dolaylı zararlardan Gebe.com’u ve yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutamayacaklarını peşinen kabul ve beyan ederler.

3.20Yönetim, Gebe.com’a kendi iradesi dışında yüklenen dosyalardan dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai anlamda sorumlu değildir. Gönderilen dosyalar, T.C ve Gebe.com’un o an ziyaret edildiği ülkenin yürürlükteki yasalarına uygun olmalıdır. Her dosyanın gönderildiği tarih, zaman ve IP numarası ile birlikte kaydedilmektedir. Kullanıcıların veya üyelerin yüklediği bir dosyann herhangi bir suç unsuru teşkil etmesi durumunda, sorumluluk dosyayı gönderen veya yükleyen kişide olacaktır.

3.21Gebe.com üzerinden başka sitelere veya uygulamalara verilen bağlantılar veya yönlendirmelerin varlığı, Gebe.com dışındaki diğer uygulama, site veya sayfaların denetlendiğini hiçbir şekil ve surette ifade etmiyor. Bu bağlantılardan erişilen içeriklerden, Gebe.com ve yönetimin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Gebe.com üzerindeki bağlantılar aracılığıyla erişilebilen her türden üçüncü taraf bağlantılarda yapılacak işlemlerden doğan zarardan, yönetim ve Gebe.com sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar ve üyeler, bahsi geçen bağlantılara eriştiğinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun yalnızca ve istisnasız kendilerinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

4. MUHTELİF HÜKÜMLER

4.1Bu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişki ve ihtilafların yönetiminde ve çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır. (Yabancılık unsuru bulunması dahil.) Her türlü ihtilafın halinde ise, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

4.2Bu sözleşme; üyeler Gebe.com’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; üyenin üyelik süresinin dolması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Bu Üyelik Sözleşmesi, zaman zaman yönetim tarafından tek taraflı güncellenebilir. Üyelerimizin her biri, Gebe.com’a her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcılar ise Gebe.com’a eriştiği her an ve süre içinde bu sözleşmeyi kabul etmiş durumdadır. Sözleşme, her zaman ve surette kullanıcılarımız için yürürlüktedir.

4.3Yönetim, üyelerin ve kullanıcıların işbu sözleşmeyi veya Gebe.com içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etme durumunda ve özellikle aşağıda sıralanan hallerde, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir ve üyeler, fesih sebebi ile yönetimin uğradığı zarar varsa, tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

-Fikri/sınai hakları ihlal eder içeriklerin üye tarafından Gebe.com’a herhangi bir yolla yüklenmesi;

-Üyenin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması;

-Üyenin üçüncü şahısların haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan sair eylemlerde bulunması.

5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

5.1Gebe.com’un veri tabanı, ara yüzü, tasarım, kodlar, tüm görsel ve işitsel ögeler ve metinler olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Gebe.com üerindeki Gebe.com yapıtaşı niteliğindeki yüm ögelerin fikri mülkiyet hakları yönetime aittir ve/veya yönetim tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.

5.2Gebe.com’da kullanılmakta olan grafik, fotoğraf, resim ve benzeri türden içeriklerin Gebe.com içerisinde ifade edilen sınırların dışında kullanıcılar, üyeler veya üçüncü şahıslar tarafından başka amaçlarla kullanımına izin verilmemektedir. Bu ve Gebe.com’da yer alan tüm içeriklerin izinsiz kullanımı; telif hakkı ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlaline yol açmaktadır.

5.3Kullanıcılar, yönetimin Gebe.com üzerinde bulunan ve telif haklarına tabi olan çalışmalarını yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, işlemek, sergilemek ya da üçüncü kişilerin yönetimin diğer hizmetlerine erişmesi veya kullanılmasına izin verme hakkına sahip değildir.

6. Gizlilik Bildirimi

6.1Yönetim, İşbu Gizlilik Bildirimi maddesi aracılığı ile üyelerinin ve kullanıcılarının gizliliğini korumak amacıyla birçok gizlilik ilkesi belirlemiştir. Bu bildirim dahilinde, aşağıda belirtilen bu ilkeler, Gebe.com üzerindeki kişisel veya kişisel olmayan veri kullanımı ve toplanması konusunda uygulanmak amacıyla belirlenmiştir. Gbe.com üyeleri ve kullanıcıları bu ilkelerin tümünü açık iradesiyle beyan ve kabul ederler.

6.2Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soy isim, kurum/şirket bilgileri, posta adresi, telefon numarası, IP adresi, e-posta adresi veya üyeleri/kullanıcıları tanımlaya yönelik her bilgiyi içerebilir.

6.3Yönetim ve Gebe.com, kullanıcılarının ve üyelerinin Gebe.com’da sağladıkları bilgileri, istatistiki bilgilere dönüştürmek, pazarlama ve reklam alanında kullanmak ve servisleri zenginleştirip geliştirmek için her zaman ve her şekilde kullanabilme hakkına sahiptir. Gebe.com’a ve yönetime bu haklarını kullanmak üzere kullanıcılar ve üteler, bu sözleşme çerçevesinde açık irade beyanları ile rızaları dahilinde izin vermiştir. Yönetim; bu türden bilgileri Sözleşme ile belirlenen kapsamlar ve amaçlar dışında da, talep edilen pazarlama ve reklam veya benzeri amaçlarla ortalık ilişkisinde olduğu veya sair üçüncü kişilerle paylaşabilir veya kendisi dilediği şekilde kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiği zaman üyeler ve kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir.

6.4Yönetim tarafından talep edilen üyelik bilgileri dışında da üyeler ve kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ya da Gebe.com üzerinden yapılan işlemlerle ilgili olarak otomatik ya da başka şekilde elde edilen IP numarası gibi bilgiler, yönetim ve iş birliği içinde olduğu kurum ya da kişiler tarafından çeşitli Pazar araştırması, istatistiki değerlendirmeler ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.

6.5Yönetim, Gebe.com dahilinde başka sitelere bağlantı sağlayabilir. Yönetimin, dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin gizlilik ve içerik hususlarındaki politika, bildirim ve uygulamalarına yönelik asla herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.6Yönetim, kullanıcılarının ve üyelerin Gebe.com’u kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyacığı kullanarak elde edebilir.

6.7Yönetim, işbu gizlilik bildirimi maddesinde belirtilen genel hükümler dışında da üyelere ve kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Yönetim, aşağıda belirtilen durumlarda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, üyelerin ve kullanıcıların kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşacaktır.

-Yürürlükteki mevzuatla getirilen sorumluluklara uymak,

-Üyelik sözleşmesi ve eki niteliği taşıyan tüm metinlerin gereklerini yerine getirmek,

- Yetkili otorite tarafından, ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma hedefiyle üyelerle ve kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olması.

7. YÜRÜRLÜK

7.1İşbu sözleşme ile atıfta bulunulan veya bulunulmayan diğer tüm Gebe.com belgeleri ve Gebe.com üzerinde herhangi bir şekilde iletilen tüm bilgilendirmeler ve belgelerle birlikte tam bir ayrılmaz, bütün oluşturan işbu 7 (yedi) madde ve alt maddelerinden oluşan Üyelik Sözleşmesi, üyeler için üyelerin elektronik olarak onay verdiği anda, kullanıcılar için ise Gebe.com’a ilk erişimin sağlanması anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

7.2 Yönetim, herhangi bir zamanda bu sözleşmenin maddelerinden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleyerek değişiklik yapma ve yayınlama hakkını saklı tutar. Metnin değiştirilmiş halini Gebe.com’da yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır ve metin başlangıcında belirtilen tarihte yürürlük kazanmıştır. Yönetim tarafından bu metinde yapılan her değişiklik, kullanıcılar ve üyeler tarafından önceden kabul edilmiş sayılır. Sözleşmenin, üye veya kullanıcının tek taraflı beyanı ile değiştirilebilmesi söz konusu değildir.